Nostryfikacja dyplomów - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

 

Czym jest nostryfikacja i po co się ją wykonuje

Nostryfikacja to procedura prowadząca do ustalenia polskiego odpowiednika zagranicznego dyplomu. W wyniku jej pozytywnego zakończenia wydawane jest zaświadczenie stwierdzające, że przedłożony dyplom uzyskany za granicą jest równoważny z konkretnym polskim dyplomem (np. dyplomem ukończenia studiów pierwszego/drugiego stopnia), nadającym konkretny polski tytuł zawodowy (np. tytuł licencjata, inżyniera, magistra, lekarza). Najczęstszym powodem składania wniosków o wszczęcie postępowania nostryfikacyjnego jest chęć podjęcia pracy w zawodzie, do którego dostęp uzależniony jest od posiadania określonego polskiego dyplomu lub tytułu zawodowego. Innym powodem przeprowadzania procedury nostryfikacji może być również chęć podjęcia w Polsce kształcenia na poziomie, do którego zagraniczny dyplom nie daje bezpośredniego dostępu w kraju uzyskania (dowiedz się więcej o uznawalności zagranicznych dyplomów w celu kontynuacji nauki w Polsce).

 

Kto dokonuje nostryfikacji

Nostryfikacji dyplomu ukończenia studiów wyższych uzyskanego za granicą dokonuje rada jednostki organizacyjnej uczelni uprawnionej do nadawania stopnia doktora określonej dziedziny nauki lub sztuki, prowadzącej kształcenie w obszarze obejmującym kierunek studiów wyższych, którego ukończenie potwierdza zagraniczny dyplom.

Jeżeli dyplom uzyskany za granicą potwierdza ukończenie studiów, które w Polsce prowadzone są na więcej niż jednym kierunku lub jako studia międzyobszarowe, nostryfikacji takiego dyplomu dokonuje rada jednostki organizacyjnej uczelni wyznaczona przez rektora jako wiodąca. Wskazana rada dokonuje nostryfikacji w porozumieniu z radami pozostałych jednostek prowadzących te studia.

Podstawa prawna:

 • § 2 ust. 1 oraz § 3 ust. 4 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą oraz w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia(Dz. U. 2015, Nr 0, poz. 1467) – Rozdział 2. Postępowanie nostryfikacyjne.

 

Wymagane dokumenty

Osoba ubiegająca się o nostryfikację dyplomu ukończenia studiów wyższych uzyskanego za granicą, wnosi do wybranej rady wniosek o wszczęcie postępowania nostryfikacyjnego, który powinien zawierać:

 • imię i nazwisko oraz adres zamieszkania wnioskodawcy;
 • pełna nazwę uzyskanych kwalifikacji lub tytułu zawodowego;
 • datę wydania dyplomu;
 • nazwę instytucji, która wydała dyplom;
 • nazwę państwa, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa instytucja, która wydała dyplom;
 • nazwę świadectwa lub dyplomu, na podstawie którego osoba ubiegająca się o nostryfikację dyplomu została przyjęta na studia zakończone wydaniem tego dyplomu, datę wydania świadectwa lub dyplomu, nazwę instytucji, która wydała świadectwo lub dyplom, oraz nazwę państwa, w którego systemie szkolnictwa działa instytucja, która wydała świadectwo lub dyplom.

Wraz z wnioskiem o nostryfikację należy złożyć następujące załączniki:

 • oryginał dyplomu uzyskanego za granicą – do wglądu;
 • kopię dokumentów pozwalających ocenić przebieg studiów i efekty kształcenia oraz czas trwania studiów (suplement do dyplomu, wykaz przedmiotów i ocen, indeks lub inny dokument).

Rada przeprowadzająca nostryfikację dyplomu może dodatkowo zażądać tłumaczenia na język polski dokumentów składanych wraz z wnioskiem, sporządzonego przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości albo sporządzonego lub poświadczonego przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej.

Rada nostryfikacyjna nie może żądać od wnioskodawcy przedłożenia dokumentów innych, niż te wyżej wymienione.

Podstawa prawna:

 • § 2 ust. 2, 3 i 4 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą oraz w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia(Dz. U. 2015, Nr 0, poz. 1467) – Rozdział 2. Postępowanie nostryfikacyjne.

 

Jak przebiega postępowanie nostryfikacyjne

Zakres postępowania nostryfikacyjnego ustala rada, do której zwrócono się o uznanie dyplomu. W oparciu o dokumenty przedstawione przez wnioskodawcę powinna ona w jego toku dokonać porównania programu studiów, efektów kształcenia, nadanych uprawnień i czasu trwania studiów.

W przypadku stwierdzenia różnic w programie studiów, efektach kształcenia lub czasie trwania studiów rada może podjąć uchwałę o konieczności złożenia przez wnioskodawcę brakujących egzaminów, określając warunki i terminy ich przeprowadzenia. Decyzje takie powinny być przekazane zainteresowanemu w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem.

Od ww. uchwały wnioskodawcy przysługuje odwołanie do senatu uczelni.

Podstawa prawna:

 • § 2 ust. 3 oraz § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą oraz w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia(Dz. U. 2015, Nr 0, poz. 1467) – Rozdział 2. Postępowanie nostryfikacyjne.

 

Terminy 

Datą wszczęcia postępowania nostryfikacyjnego jest dzień złożenia wniosku do rady nostryfikującej. Rada dokonuje formalnej oceny wniosku, zaś w przypadku uznania go za niekompletny, wzywa do jego uzupełnienia, wyznaczając termin pod rygorem pozostawienia go bez rozpoznania.


Postępowanie nostryfikacyjne kończy się uchwałą rady nie później, niż w terminie 90 dni od dnia złożenia wniosku spełniającego wymogi formalne.

W przypadku, gdy rada podejmie uchwałę o konieczności uzupełnienia przez wnioskodawcę brakujących egzaminów, postępowanie nostryfikacyjne zostaje zakończone w terminie 30 dni od dnia złożenia dokumentów potwierdzających wykonanie uchwały rady.

Podstawa prawna:

 • § 3 ust. 1 i 2 oraz § 4 ust. 1 i 4 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą oraz w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia(Dz. U. 2015, Nr 0, poz. 1467) – Rozdział 2. Postępowanie nostryfikacyjne.

 

Opłaty

Wysokość oraz termin wniesienia opłaty za przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego ustala kierownik jednostki organizacyjnej uczelni, której rada przeprowadza postępowanie nostryfikacyjne, biorąc pod uwagę koszty poniesione w związku z postepowaniem. Maksymalna wysokość opłaty nie może być wyższa niż 50% minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego profesora zwyczajnego, określonej w przepisach o warunkach wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej.

Powyższa opłata wnoszona jest niezależnie od wyniku postępowania nostryfikacyjnego na rachunek bankowy lub do kasy uczelni.

W przypadku trudnej sytuacji materialnej kierownik jednostki organizacyjnej, której rada przeprowadza nostryfikację może obniżyć wysokość opłaty lub zwolnić z niej zwracającego się z wnioskiem.

Opłaty nie pobiera się w przypadku stwierdzenia przez radę braku właściwości do przeprowadzenia nostryfikacji.

Podstawa prawna:

 • § 7 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą oraz w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia(Dz. U. 2015, Nr 0, poz. 1467) – Rozdział 2. Postępowanie nostryfikacyjne,
 • Art. 191a ust. 7c, 7d i 7e ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, ze zm.).

 

Odmowa uznania dyplomu

Rada nostryfikująca musi odmówić uznania dyplomu za równoważny z polskim odpowiednikiem w przypadku, gdy:

 • instytucja, która wydała dyplom lub instytucja, w której prowadzone było kształcenie:
 • nie były w dniu wydania dyplomu akredytowanymi uczelniami w rozumieniu prawa wewnętrznego państw, w których systemach szkolnictwa wyższego działają lub realizowały program studiów nie posiadający akredytacji w dniu wydania dyplomu lub
 • nie działają w systemie szkolnictwa wyższego żadnego państwa;
 • program studiów wyższych albo jego część były realizowane niezgodnie z przepisami państwa, na którego terenie prowadzone było kształcenie;
 • osoba ubiegająca się o nostryfikację nie uzupełniła brakujących egzaminów, do złożenia których została zobowiązana uchwałą rady nostryfikującej.

Od powyższych uchwał wnioskodawcy przysługuje odwołanie do senatu uczelni.

Podstawa prawna:

 • § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą oraz w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia(Dz. U. 2015, Nr 0, poz. 1467) – Rozdział 2. Postępowanie nostryfikacyjne.

 

Uchwały końcowe i wydawane zaświadczenia

Postępowanie nostryfikacyjne kończy się uchwałą rady w sprawie:

 • uznania dyplomu wydanego za granicą za równoważny z polskim dyplomem ukończenia studiów wyższych i tytułem zawodowym

albo

 • odmowy uznania dyplomu wydanego za granicą za równoważny z polskim dyplomem ukończenia studiów wyższych i tytułem zawodowym.

Osoba ubiegająca się o nostryfikację dyplomu może odwołać się od powyższych uchwał do senatu uczelni.

W przypadku uznania dyplomu za równoważny z polskim odpowiednikiem jednostka organizacyjna, w której przeprowadzono postępowanie nostryfikacyjne, wydaje zaświadczenie o równoważności zagranicznego dyplomu ukończenia studiów z polskim odpowiednikiem, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia.

Osoba ubiegająca się o nostryfikację dyplomu powinna być informowana pisemnie o kolejnych krokach podejmowanych w postępowaniu oraz o możliwości składania odwołań od uchwał rady.

Podstawa prawna:

 • § 5 ust.1 oraz § 6 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą oraz w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia(Dz. U. 2015, Nr 0, poz. 1467) – Rozdział 2. Postępowanie nostryfikacyjne.

Udostępnij

Menu