Podejmowanie pracy na polskiej uczelni - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

 

Zatrudniając osobę, która stopień/tytuł naukowy lub tytuł zawodowy uzyskała za granicą polska uczelnia może odstąpić od konieczności posiadania przez nią polskich stopni naukowych lub tytułów zawodowych wymaganych dla konkretnych stanowisk. Oznacza to, że jeśli posiadasz zagraniczny stopień lub tytuł naukowy albo jeśli ukończyłeś tam studia, to zatrudniająca Cię w Polsce uczelnia nie musi wymagać żadnego formalnego potwierdzenia uznania Twojego dyplomu. Reguła ta nie ma jednak zastosowania w przypadku osób, które miałyby zostać zaliczone do tzw. minimum kadrowego.

Podstawa prawna: art. 109 ust. 3a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, ze zm.)

1. Stwierdzanie równoważności dyplomów ukończenia studiów wyższych

Jeśli posiadasz zagraniczny dyplom ukończenia studiów wyższych, to stwierdzenie jego równoważności z odpowiednim polskim dyplomem może nastąpić w oparciu o umowę międzynarodową lub – w przypadku braku stosownej umowy – w drodze nostryfikacji.

Podstawa prawna:

  • umowy międzynarodowe,
  • rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą oraz w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów na wyższych na określonym poziomie kształcenia (Dz. U. poz. 1467).

2. Stwierdzanie równoważności stopni naukowych

Możesz posługiwać się polskim odpowiednikiem zagranicznego stopnia naukowego, jeśli spełnia on co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

Podstawa prawna:

  • umowy międzynarodowe,
  • art. 24 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017 r. poz. 1789),
  • rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki uzyskanych za granicą (Dz. U. 197 poz. 1067).

3. Uznawanie zagranicznych habilitacji

W przypadku, gdy procedura habilitacji nie kończy się w danym kraju uzyskaniem stopnia naukowego, dokument wydany po jej zakończeniu nie może zostać uznany za równoważny z dyplomem potwierdzającym uzyskanie stopnia naukowego w Polsce.

Podstawa prawna: art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017 r. poz. 882, ze zm.).

4. Stwierdzanie równoważności tytułu profesora

Jeśli uzyskałeś za granicą tytuł profesora, to stwierdzenie jego równoważności z polskim tytułem naukowym jest możliwe tylko na podstawie umowy międzynarodowej. Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017 poz. 1789) nie przewiduje – w przypadku braku umów międzynarodowych – możliwości uznawania równoważności tytułu profesora nadanego za granicą z jego polskim odpowiednikiem w drodze nostryfikacji.

Udostępnij

Menu